Utvecklingen i riket

Efter Finanskrisen 2008/09 skedde en snabb återhämtning av ekonomin. Redan år 2010 var BNP och sysselsättningen i stort sett tillbaka på de nivåer som rådde innan krisen. Därefter kom en avmattning av ekonomin som varade fram till 2013/14. Sedan 2014 har utvecklingen av arbetsmarknaden och ekonomin varit stark. Bakom detta ligger bland annat den svaga kronkursen, vilken främjat exporten, samt en kraftig expansion av bostadsbyggandet. Mycket tyder dock på att vi befinner oss i ett sent skede i högkonjunkturen, vilken enligt flertalet prognosmakare förväntas avmattas de kommande åren.

Nedan redovisas de större bankernas och prognosinstitutens prognoser för ekonomi, sysselsättning och arbetslöshet.

I de prognoser som framlagts under den senaste trettiodagarsperioden förväntas BNP-tillväxten år 2019 minska till 1,2 procent (från 1,4 i prognoserna från den föregående fyramånadersperioden). Den förväntade tillväxten år 2020 förväntas minska till 1,1 procent (från 1,2 procent i de tidigare prognoserna). Tillväxten år 2021 förväntas minska till 1,6 procent (från 1,6 procent i de tidigare prognoserna).

I de prognoser som framlagts under den senaste trettiodagarsperioden förväntas sysselsättningstillväxten år 2019 minska till 0,3 procent (från 0,6 i prognoserna från den föregående fyramånadersperioden). Den förväntade tillväxten år 2020 förväntas minska till 0,0 procent (från 0,3 procent i de tidigare prognoserna). Tillväxten år 2021 förväntas minska till 0,4 procent (från 0,5 procent i de tidigare prognoserna).

Enligt de prognoser som lagt den senaste månaden förväntas arbetslösheten under 2019 uppgå till 6,7 procent. Arbetslösheten de följande två åren beräknas ligga på 7,1 respektive 7,1 procent.